Voorstel kollege dòòdsteek vor Berregse Bouwers: 'Operasie geslaagd, pasjènt overleeje'

  • Krabbegat 08-01-22

De bouwclubs verkere n'al 'n lange tijd in onzeker'eid over de toekomst van de bouwkote

Onlengst eddut gemééntebestuur zonder overleg mette konvenantpartners 'n 40 pagina's tellend voorstel nar de Berregse geméénteraad gestuurd over de toekomst van de bouwkote. De geméénte è voraf gin overleg gevoerd over 't voorstel mette konvenantpartners Stichting Hal-Wana, Stichting Bergse Bouwers en Stichting Vastenavend. Aan de leje van de geméénteraad wor, deur de 3 stichtinge, 't ongenoege over die gang van zake bekend gemakt. Ok in'ouwelek is men op z'n zachts gezeed nie te spreke n'over 't voorstel. Di kollege opereer d'onder 'n ander motto dan bekend wier gemakt bij de konvokasie. Ier is 't motto: 'Operasie geslaagd, pasjènt overleeje'. 't Ale van korte termijn finansjele doelstellinge is vor 't kollege, wa voral van buite Berrege kom, 't primaat.

Wet'ouwer Barry Jacobs adviseerde de raad om uit de vijf voorgelegde voorstelle te kieze vor opsie één. Iermee wor d'uisvestings­problematiek in 'n sterref'uiskestruksie geplaatst. D'r wor gin finansjele ondersteuning gebòòje en de nie finansjele doelstellinge worre gewòònweg aan de kan geschove. 't Gevolleg is datte bouwclubs over vijf jaar gin bouwruimte meer ebbe, wa zoveul betekent damme 'n einde in zicht zien komme van de Berregse bouwkultuur en Brabants gròòtste Vastenavendoptocht.

't Lijket wel of 't kollege gewòònweg nie wul en zo de stad verkwanselt zo stelle de 3 stichtinge. Opsie 3 is volleges de konvenantpartners 'n reejalistiese n'opsie die 'n duurzame n'en veilege n'oplossing biedt vor d'uisvesting van de bouwclubs in Berrege. En die opsie is nie in strijd mette wetgeving of meddut uidege beleid.

Opsie 3
't Voorstel van B&W bevat volleges de 3 stichtinge onjuist'ede n'in d'argumentasie en dèèrom is opsie 3 in opdracht onderzocht deur 'Maatschappelijk Financieren®'. 't Voorstel is da Stichting Hal-Wana as overkoepelende Stichting de grond en de bestaande n'opstalle in errefpacht verwerreft van de geméénte vor 40 jaar. De canon vor 't errefpachtrecht is gebaseerd op 'n simbolies lage canon en dus nie vor de werkeleke kostprijs. De Stichting finansier de vernuuwingsplanne van de bouwkote n'en d'opslaglòòds van Stichting Vastenavend en bepleit ok om zoveul mogelek van de reeds geinvesteerde € 450.000 trug te betale n'aan de geméénte. Stichting Hal-Wana trek dan 't benòòdegde investeringskapitaal aan onder gemééntegeransie en vraag van de geméénte 'n jaarlekse subsidie vor d'instand'ouwing van de bouwkote. De Stichting verhuur de bouwkote dan wir aan de bouwclubs tegen d'uidege uurprijs. In di plan bleft Konterscherp 1 be'ouwe en wor gerenoveerd. Konterscherp 2 mak plaats vor nuuwbouw mè ruimte vor zes bouwclubs. De bouwclubs uit de Stadsschuur en de jeugdbouwclubs kenne dèèr naartoe ver'uize. De geméénte ken dan de Stadsschuur ver'andele n'en 't perseel aan de Zeeland'ave noord mogelek verkòòpe. Halwana van de Stichting Vastenavend blef waar 't nou zit, mar ier wor wel 'n nuuwe lòòds neergezet.

't Raadsvoorstel uit december stelt da d'opsie 3 nie past in 't beleid en uitgangspunte en daddut in strijd is mè wet- en regelgeving, mar de memo van 'Maatschappelijk Financieren®' weerlegt die punte en stelt daddut voorstel wel mogelek mot zijn.

De finansiering van opsie 3 mè d'n investering van 5 miljoen wor nader uitgeleed deur de stichtinge

De raad mot binnekort 'n beslissing neme n'over de toekomst van de bouwkote. Amme vorbij gaan aan de rijkdom van onze n'eigeste vastenavendkultuur, verlieze me meer damme ooit trug kenne winne. De raad zal één dag vor 't geplande Neuzebal op donderdag 3 febrewarie 'n keuze motte make. De 3 stichtinge ebbe d'r òòp op de raad gevestigd en vrage die om d'r verantwoordelek'eid te neme n'in 't belang van 'n kultuurgoed da d'eeuwe truggaat. De toekomst van de bouwkultuur en dèèrmee de Berregse Vastenavend sta d'ommers op 't spel.

Lees alles over 't Konterscherp in 't dossier.

Ok vergimmes interessant om te lezen...