't Nuskesbal voor de kleine jong

  • Krabbegat 22-01-24

Nie allééneg 't nuuwe liedje oefene, mar ok vrage stelle n'op 't Nuskesbal aan bevobbeld de Gròòtste Boer. Foto: Adri van Reijen

Ok vergimmes interessant om te lezen...