Dweilbendfestival.

  • Krabbegat 23-02-06

Zondag is 't 36e Dweilbendfestival. Di jaar doen d’r 24 dweilbendjes mee. 't Begint om 'alf drie en iets na 19:00 uur is d'apotheose op de Gròte mart.

Gastsjurielid is Meike Warmoeskerken. Dees Krab et de muzikale leiding over o.a. 't zeevrouwenkoor 'Oogtij en is dirigent van EMM. De sjurievoorzitter is Henk Witjes.

't pregramma

01 14.30 - 14.41 Travelijn
02 14.41 - 14.52 Is da Wa?
03 14.52 - 15.03 De Kwast
04 15.03 - 15.14 Wa d'n Fèèst
05 15.14 - 15.25 Di d' ist
06 15.25 - 15.36 Wa d'n 'Uisouwe
07 15.36 - 15.47 Nie te Vermei(d)e
08 15.47 - 15.58 T'is Wezeluk Waar
09 15.58 - 16.09 De Zeekrale
10 16.09 - 16.20 La Mar Zitte
11 16.20 - 16.31 Ut Laffeseeke
12 16.31 - 16.42 'Alluf om 'Alluf
13 16.42 - 16.53 Driekus
14 16.53 - 17.04 MISSkend telent
15 17.04 - 17.15 L.O. Leutige Krabben
16 17.15 - 17.26 Da's Effe Slikke
17 17.26 - 17.37 Ge wit ut mar nooit
18 17.37 - 17.48 Da's Ok Wa
19 17.48 - 17.59 Leutig Spul
20 17.59 - 18.10 Boerenverdriet
21 18.10 - 18.21 La Belle Jans
22 18.21 - 18.32 Wa motter van komme
23 18.32 - 18.39 7 min. Meroets
24 18.39 - 18.50 De Peperbuskes

Ok vergimmes interessant om te lezen...