27e Gròòt Berregs Diktee

In 't Zwijns'òòfd wier wir op de woensdag na 't Neuzebal 't Gròòt Berregs Diktee g'ouwe. Paul de Waal won 't diktee.

VastenavendTV

Volleg ons op ok Joetjoep op op 't kenaal:
www.youtube.com/c/VastenavendNL