't VastenavendNuuws


Nuuwe bouwclub Agge Mar Leut Et.

Bouwclub Agge Mar Leut Et

De nuuwe naam van de fusie-bouwclub is "Agge Mar Leut Et". 't onstaan van de nuuwe bouwclub komt voort uit bouwclubs Makkeluk Zat en Ut Slikzooike.
Bouwclub Ut Slikzooike moest weg uit 't pand aan de Tholenseweg en bij bouwclub Makkeluk Zat was t'r wa minder ambissie.
Vandaag et 'eks Wanna 't nuuwe logo ont'uld. Da logo moest mè puzzelstukskes in mekaar worre gezet.
Ok ebbe ze een nuuwe 'omepeets:
www.bc-aggemarleutet.nl

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 11-01-2010

Ope dag BC de Krabbekweekers en BC de Krabbeklutsers.

Zoas ielek jaar ister ok di jaar wir een ope dag bij BC de Krabbekweekers en bij BC de Krabbeklutsers. Op zonda...

Lees wijer

Krabbegat 03-01-2006

Verwaande Neste.

Van 12 febrewarie t/m 4 mèèrt is d'r een tentòònstelling in 't ouwe stad'uis over Vastenavend. De tentòòn...

Lees wijer