't VastenavendNuuws


Wa kreg de Nar kedoo van de Krabbekes?

Steketee, wa zitter nou in da pakske?

Eindelek is 't zo wijt! Wa kreg de nuuwe Nar kedoo van alle Krabbekes en Steketee. Me n'adde netuurlek zellef ok nog mè Steketee ge-ept. 'Ei boveste beste Steketee! Kende n't nog bij ouwe mè d'eppe? En edde al éél veul leutege ideekes binne van de Krabbekes?' Nouw me moeste n'evekes wachte mar toen krege me n'antwoord. 'Ei.. wa leuteg dagge ept. Ja sorry or dagge evekes moest wachte mar m’n pliesie-tillefoon sta ròòdgloejend. En leuteg datta d’is mè d’alle Krabbekes! Makt oe mar gin zorrege n'over 'n leuteg welkomstkedoo. Da kom dik vor mekare zo veul leutege ideeje datte Krabbekes ebbe. Ik gaan wir snel deur or! Steketee'

Kek mar gauw ier nar ’t fillemke. Dan witte n’t.

sponsorOk vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 19-02-2019

Makte gij ok 'n Narretòòverstokske vor de Kindervastenavend?

Ei Krabbekes, me krege 'n éél belangrijk bericht van Prins Nilles III en da wille me gère mè d'oe dele! ...

Lees wijer

Krabbegat 11-02-2019

'n Welkomstkedooke vor de nuuwe Nar!

Wa d'emme nouw vor 'n gròòt g'eim ontdekt! Messchient wel 't gròòtste en méést goed bewaarde g'eim van 't...

Lees wijer