Offisjeel gedeelte van de n'Optocht uit 2023

'S-Gooiwage
Steketee
Klupvlag mè boereploeg
Pliesie-kepèl (Lat Mar Ore!)
Boerebrik mè voorzitter SV
Spuit 11 Kepèl (Leutig Spul)
Spuit 11
Dweilploeg
L.O. De Leutige Krabben
Gròòtste Boer
Prinsekepèl (Krabbestamp)
Ezelskarreke mè 'De Narrekes'
Blauwe Schuit mette Prins en de Nar en de n'Ond van Ellewie