Offisjeel gedeelte van de n'Optocht uit 2015

's Gooiwage
Steketee
Klupvlag
Pliesiekepèl
Boereploeg
Boerebrik mè voorzitter SV
Dweilbend Boerenverdriet
Blauwe schuit (Wa Motter D'r Mee)
De Narrekes
Spuit 11 Kepèl
Spuit 11
Dweilploeg
Dweilbend L.O. De Leutige Krabben
Gròòtste Boer
Dweilbend Krabbestamp
Prinsewage
Dweilbend 't Leste Bietje