Offisjeel gedeelte van de n'Optocht uit 2014

's Gooiwage
Steketee
Klupvlag
Pliesiekepèl
Boereploeg
Boerebrik mè voorzitter SV
Dweilbend L.O. De Leutige Krabben
Blauwe schuit (Wa Motter D'r Mee)
De Narrekes
Spuit 11 Kepèl
Spuit 11
Dweilbend 0011
Dweilploeg
Dweilbend Boerenverdriet
Gròòtste Boer
Dweilbend Krabbestamp
Prinsewage
Dweilbend 't Leste Bietje