Offisjeel gedeelte van de n'Optocht uit 2012

's Gooiwage
Steketee
Klupvlag mè boere en boere-kepèl (Ge Wit Ut Mar Nooit)
Boerebrik mee voorzitter SV en Nelleke Topmedelleke
Dweilbend 0011
Blauwe schuit (Wa Motter D'r Mee)
De Narrekes
Dweilbend Boerenverdriet
Spuit 11 Kepel
Spuit 11
Dweilbend Da's Ok Wa
Dweilploeg
Dweilbend L.O. De Leutige Krabben
Gròòtste Boer
Dweilbend Krabbestamp
Prinsewage