Offisjeel gedeelte van de n'Optocht uit 1998

's Gooibòòt
Steketee
Klupvlag mè boere en boere-erremenie (Crabcocktail)
Spuit Ellef
Dweilploeg
Dweilbend L.O. De Leutige Krabben
Boerebrik
Dweilbend Effe d'r Neffe
Gròòtste Boer
Prinsewage (T'is Wezeluk Waar)
Blauwe schuit (Atteffekan)