Vastenavendliedje 1955

Wa D'emme Toch 'n Elleftal
Kompenist: (Falderie Faldera) Eddy Christiani & Ensemble

Refrein:
Wa d'emme toch 'n elleftal
Me meuge d'r weer zijn
Me doen nou de pienantie-dans
In 'n gestript gerdijn
Ei allee..., doede mee..., voor de leut...
Sjaggerijn mot op de teut
Want as ik aan..., 't dweile gaan
Zijn 'k nooit nie te verslaan

Veul jare trug al wier 't sjaggerijn
Versloge in ons Krabbegat
Alle Krabbe zage lengst de lijn
Da weer de leut gewonne n'ad

Refrein

As prof zate me n'op de voetbaltoer
Bij d'n intocht zo ge wit
Zat toen in de kòòl de Gròòtste Boer
En iederéén die riep: IJ zit!

Refrein