Vastenavend.nl

't Neuzebal is op zaterdag 9 febrewarie 2019. Zien me n'oe in de Stoelemat?

Noteer avvast in oew kelender
't Neuzebal is op zaterdag 9 febrewarie 2019
Wagetjes kijke is op woensdag 27 febrewarie 2019
D'n Intocht is op zaterdag 2 mèèrt 2019
't Dweilbendfestifal is op zondag 3 mèèrt 2019
Kindervastenavend is op maandag 4 mèèrt 2019
D'n Optocht is op dinsdag 5 mèèrt 2019

Verslaggever Nilles ou d'oe bekant ielek mement van de dag op d'òògte mè d't leste Vastenavendnuuws uit 't Krabbegat.

Krabbegat 04-12-18

Invulling Biobéésje, de Biobest trefee, is bekend gemakt.

Fleet jaar zou de Biobest trefee al worre n'uitgereikt, 'n geméénteleke s...

Lees wijer

sponsors